Národní parky jsou nejkrásnější místa v Česku. Víte, jak se zde máte, respektive nemáte chovat?

Pokud jste někdy četli zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, možná něco o chování ve zvláště chráněných územích víte. Tato území se dělí do šesti kategorií, a řadí se zde národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.

Co je to národní park?

Národní park je území s velkým rozsahem, pro nějž je typická určitá geologická stavba a reliéf. Ekosystém tohoto území je člověkem málo nebo téměř nepozměněn. Tato území, jsou z hlediska ekologického, vědeckého, vzdělávacího, nebo osvětového, významná na národní nebo mezinárodní úrovni.

Jakékoli pozměňování či narušování přirozených ekosystémů je zakázáno. Naopak zachování a obnova těchto ekosystémů je dlouhodobým cílem ochrany národních parků.

V České republice jsou vyhlášeny 4 národní parky:

  • NP České Švýcarsko
  • NP Podyjí
  • Krkonošský národní park
  • NP Šumava

Podmínky ochrany: Co je zakázáno?

Na celém území

Na celém území národního parku je zakázáno stavět průmyslové zóny, umisťovat důlní díla, těžit nerosty, slatinu a rašelinu, odstraňovat odpady, které pocházejí z jiných území a měnit vodní režim toků a řek.

Dále se nesmí rozšiřovat nepůvodní druhy rostlin a živočichů, a chovat zvěř v oborách, na farmách a bažantnicích. Není povoleno ani vypouštění živočichů do přírody, pokud to nebylo schváleno záchranným programem, nebo tato zvířata nebyla vypuštěna z důvodu nálezu záchranné stanice na území národního parku kvůli jejich léčby.

Zákon stanovuje také pravidla pro umisťování světelných zdrojů, které nesmí stát mimo uzavřené objekty. Používat nelze zábavní pyrotechniku, ani provádět ohňostroje.

Mimo zastavěná území obcí

Pamatujte, že kromě míst stanovených orgánem ochrany přírody, se nesmí tábořit, rozdělávat oheň, pořádat jakékoli veřejné akce a provozovat volný či stánkový prodej.

Ani vjíždět motorovým vozidlem a obytným přívěsem mimo silnice a místní komunikace není dovoleno. Stejně tak jezdit na kole nebo na koni.

Zapomeňte také na horolezectví a vodní sporty. A nesmíte zde ani sbírat rostliny, živočichy či nerosty a vysévat rostliny mimo zahrady.

Klidová území

V každém národním parku jsou stanovena klidová území, kde je pohyb osob omezen proto, aby nedocházelo k narušování ekosystémů, které jsou citlivé na nadměrný pohyb lidí a jiné rušivé elementy. V těchto územích je zakázán pohyb mimo vyznačené trasy.

Až se rozhodnete vyrazit do některého z národních parků, pamatujte na výše uvedené zákazy a chovejte se k ekosystémům ohleduplně. Všichni přece chceme zachovat přírodu v těchto územích krásnou a neporušenou.