Nanolab Isopropanol IPA 1L

149 

Nanolab Isopropanol IPA 1L od značky Nanolab mám e-shop NanoLab.cz aktuálně skladem. Pro více informací přejděte do obchodu:

Popis

Isopropanol (IPA) je alkohol, který má skvělé čistící schopnosti. Je to pomocník na kterého se můžete spolehnout, když potřebujete odstranit mastnotu, lepidlo nebo jiné nečistoty. Můžete ho použít na spoustu různých povrchů bez obav, že by je poškodil.

Vlastnosti přípravku

  • velmi dobře odstraňuje mastnotu
  • má výborné čistící vlastnosti
  • vhodný na čištění elektroniky
  • čistota 99,9%

Objem: 1L
Obsahuje: propan-2-ol
CAS č. 67-63-0
Vzorec: C3H8O

Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky.

Isopropanol, známý také jako izopropylalkohol nebo 2-propanol, je chemická sloučenina s vysokou mírou rozpustnosti a rychlým odpařováním. Používá se jako dezinfekční prostředek, čistící a odmašťovací agent, stejně jako v laboratořích pro různé vědecké aplikace. Domácnosti ho mohou využívat k odstranění skvrn nebo k čištění elektroniky.

Ano, isopropanol je bezpečný pro použití v domácnostech, pokud se dodržují bezpečnostní pokyny. Je důležité uchovávat ho mimo dosah dětí a zvířat a používat ho v dobře větraných prostorách. Při použití byste měli nosit ochranné rukavice a zabránit kontaktu s pokožkou.

Ano, isopropanol je ideální pro čištění elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, počítače a televizory. Díky své vysoké míře odpařování nezanechává stopy a rychle se vypaří což minimalizuje riziko poškození elektroniky.

Ve laboratořích je isopropanol vhodný pro čištění skleněného a kovového náčiní, odstraňování inkoustu, pryskyřice a dalších látek, a je nezbytný pro přípravu vzorků a sterilizaci nástrojů.

Isopropanol je silnější a více univerzální čistící než mnoho běžných čisticích přípravků. Má výbornou schopnost rozpouštět oleje, mastnoty a některé druhy lepidel, což ho činí vhodným pro náročnější aplikace.

Isopropanol se odpařuje poměrně rychle v závislosti na množství použitého produktu a ventilaci prostoru. Obvykle se odpaří během několika minut.

Isopropanol by měl být skladován v dobře uzavíratelné nádobě na chladném, suchém a dobře větraném místě. Je důležité zabránit jeho vystavení otevřenému ohni a přímému slunečnímu záření, protože je hořlavý.

Isopropanol může způsobit podráždění pokožky, očí a dýchacích cest u citlivých jedinců. Doporučuje se vždy provádět test na malé ploše pokožky a při práci s ním používat osobní ochranné prostředky.

Informace, které zde mjusí být v této podobě: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Nevdechujte páry. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Může vytvářet výbušné peroxidy. Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Obsahuje: propan-2-ol
CAS č. 67-63-0

NEBEZPEČÍ

Více o produktu: